Logo uitkijkpost.nl
<p>Foto uit het archief.</p>

Foto uit het archief.

(Foto: STiP Fotografie )

Aanpak evenwichtige verdeling verkeersstromen bepaald

HEILOO -  Samen met het ‘nieuwe’ Verkeerspanel is de aanpak voor een evenwichtige verdeling van het autoverkeer in Heiloo bepaald. Dit is het sluitstuk van het ‘verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ dat nog open stond. De afgelopen periode is er veel overleg geweest tussen de voormalige Maatschappelijke Denktank Verkeer, inmiddels omgedoopt tot het Verkeerspanel, over te nemen maatregelen voor autoverkeer. Vele opties en scenario’s zijn de revue gepasseerd. Conclusie: eerst wegen herinrichten en monitoren, daarna pas maatregelen uitwerken.

Ontwikkelingen van invloed op verkeersstromen

De komende jaren zijn er ontwikkelingen die effect hebben op de verkeersstromen in en rond Heiloo. Zo is bijvoorbeeld net de spooronderdoorgang op de Vennewatersweg open. Gaan vanaf 2025 de spoorbomen op alle overgangen langer dicht door intensiever treinverkeer tussen Alkmaar en Amsterdam. Is er een toename van verkeer door de nieuwbouwontwikkeling in Zandzoom, Zuiderloo en bedrijventerrein Boekelermeer. Tot slot heeft ook de mogelijke realisatie van de aansluiting A9 impact op het verkeer.

Alle ontwikkelingen leiden in het gebruikte verkeersmodel tot een toename van autoverkeer op diverse wegen in het dorp. Dit is echter een voorspelling, veel hangt af van het uiteindelijke gedrag van automobilisten. In overleg met het Verkeerspanel is daarom besloten om nu nog geen vast pakket aan ingrijpende maatregelen te benoemen. Eerst wordt gekeken hoe verkeersstromen zich ontwikkelen. Daarna wordt er samen nagedacht over eventuele maatregelen. Hiervoor is een aantal uitgangspunten en werkwijze bepaald.

Plan van aanpak

Om de huidige en toekomstige verkeersstromen op een evenwichtige manier over Heiloo te verdelen is een plan van aanpak gemaakt. Met de herinrichting van verschillende straten wordt toegewerkt naar een wegennet waarin:

  • ontsluitende wegen (zoals de Kennemerstraatweg en Vennewatersweg) de dragers van het netwerk zijn. De focus ligt bij deze wegen op verkeersveiligheid en doorstroming.
  • woonstraten onaantrekkelijk zijn gemaakt voor doorgaand autoverkeer. De focus ligt bij deze wegen op verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Een belangrijk onderdeel in het plan is het in beeld brengen van de effecten die ontwikkelingen en herinrichting van wegen hebben op de het verkeer in en rond Heiloo. Dit gebeurt door de verkeersstromen continu te monitoren met tellussen. Als blijkt dat aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, worden deze samen met het Verkeerspanel uitgewerkt. De visie om verkeer over grotere afstanden voornamelijk via ontsluitende wegen af te wikkelen staat daarbij voorop. Voor verplaatsingen over korte afstanden is een belangrijke plaats weggelegd voor de fiets.

Wethouder Rob Opdam: “Wij zijn blij met dit plan dat samen met het Verkeerspanel tot stand is gekomen. Door structureel open en transparant samen te werken, de cijfers te monitoren en verkeersvraagstukken te bespreken werken wij voortdurend aan een verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar Heiloo.”

Voorzitter Verkeerspanel, Marjon Zandvliet: “Dit plan is een voorbeeld voor burgerparticipatie en daar zijn we blij mee. Knelpunten worden aangepakt en wegen worden heringericht naar functie en wegcategorisering. Hiermee hebben we goede hoop dat er wordt toegewerkt naar een evenwichtige verdeling van het autoverkeer en de veiligheid voor medeweggebruikers wordt vergroot”

Het Verkeerspanel en de gemeente komen elke drie maanden bijeen om te spreken over de ontwikkeling van verkeersstromen, gepland wegonderhoud, ideeën op gebied van verkeer, verkeersknelpunten, etc. Ook wordt het Verkeerspanel actief betrokken bij de herinrichting van wegen, zoals momenteel bij de Kerkelaan.

Het college legt het plan van aanpak ‘Afronding verkeersbeleid 2018-2030’ ter bespreking voor op 18 november aan de Commissie Openbare Ruimte. Zie ook https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heiloo/c17aa6e6-a19d-4894-9c0d-7e607809095c.

Meer berichten