De Uitkijkpost

14 mei 2014

De Uitkijkpost 14 mei 2014


Lopen met een kaarsje voor Maria

Lichtprocessie Onze Lieve Vrouwe ter Nood

HEILOO - Heiloo, klein Lourdes? Lopen met een kaarsje voor Maria?

,,Ja", vertelt rector Beemster van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, ,,dat doen we hier ieder jaar op de laatste zondag van de meimaand, met zo'n 500 mensen. We gaan dan zingend en biddend in een grote optocht met brandende kaarsen door het schemerend bedevaartpark. Dit jaar zal het zijn op zondag 25 mei. Het verbaast me ieder jaar hoeveel mensen er komen en dat het er ieder jaar weer meer worden. Wanneer de lichtprocessie in Heiloo nu precies is ontstaan, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat deze bijzondere vorm van Maria-verering is komen overwaaien uit Lourdes in Frankrijk. Daar sluiten ze dagelijks af met een grote lichtprocessie. In Heiloo weten we ons ook bijzonder verbonden met Lourdes. Enerzijds door Maria, anderzijds ook door het heilzame water. Want, zoals in Lourdes destijds een geneeskrachtige bron ontsprongen is, is er bij Onze Lieve Vrouw ter Nood een merkwaardig voorval geweest met de destijds gedempte Runxput. Op 8 december 1713, welde op onverklaarbare wijze en met kracht water op vanonder het puin waarmee men onze put gedempt had. Boeren waren destijds samengekomen op de oude, toen verwoeste kapelplaats om te bidden tot Maria, omdat veepest hun bestaan bedreigde. De geschiedenis leert, dat de dieren die toentertijd van het opgewelde water dronken, behouden zijn gebleven. Veel mensen drinken van het water en er wordt gezegd dat het een heilzame werking heeft. Er zijn ook onverklaarbare gezondheidsverbeteringen geweest. In 1908, heeft de kunstenaar Mengelberg, die het beeld in de kleine Mariakapel heeft vervaardigd, de band met Lourdes ook op bijzondere wijze onder de aandacht gebracht. Hij heeft namelijk in de voet van het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood, een stukje van de rots laten inmetselen, waar Maria op gestaan heeft toen zij in Lourdes verscheen. Ook staat er een mooi beeld van Maria van Lourdes bij de vijver in het bedevaartpark."
Zondag 25 mei gaat men na afloop van de Eucharistieviering weer biddend en zingend, in processie, door het park. ,,We zingen dan het Lied van Onze Lieve Vrouw ter Nood, op de melodie van te Lourdes op de Bergen. Het is altijd ontroerend te zien en te horen bij hoeveel mensen Maria een bijzonder plekje in hun hart heeft. De processie door het schemerende bos, begint aansluitend op de Mis van 19.00 uur. Iedereen is uitgenodigd!"

Vierde editie Millenniummarkt

Flashmob Jeugdtheater Heiloo maakt geslaagde dag compleet

Foto: Carolien Breed

HEILOO - Afgelopen zaterdag werd op het Looplein voor de vierde keer de Millenniummarkt gehouden.

Met volop muziek en gezelligheid rondom de verzameling kramen van de deelnemende organisaties, aangesloten bij Platform Heiloo Wereldwijd. De stichtingen aangesloten bij Platform Heiloo Wereldwijd (Resource Link Foundation Netherlands, Hope for African Child, Werkgroep ZWO, Diaconie Willibrord, Wereldwinkel Heiloo, Veldwerk, GeredGereedschap en Karibu Tanzania) presenteerden zich ieder in een kraam. De opbrengst van de markt was dit jaar voor een gezamenlijk project van GeredGereedschap en Karibu-Tanzania: het doel is om zoveel mogelijk kisten gevuld met vakgereedschap, bestemd voor in 2014 en 2015 afzwaaiende leerlingen van drie technische scholen in Tanzania (in Lugarawa, Igwachanya en Ulembwe) naar Afrika te sturen. Zodat deze jongeren met een vakdiploma én het benodigde gereedschap een toekomst kunnen opbouwen in een technisch beroep. Met het verdiende geld worden vaak hele families onderhouden. Voor 20 euro kan men nog steeds via www.karibu-tanzania.nl (NL17 INGB 0000 0323 06) de kosten van vervoer van een kist sponsoren.

Ondanks de regen was het een gezellige drukte op het plein

Ondanks het regenachtige weer was het een gezellige drukte op het plein. Aan de oproep om oud gereedschap in te leveren werd grif gehoor gegeven. Mensen brachten gebruikt gereedschap mee, verpakt in boodschappentassen en kistjes.
Een oudere heer was zo slim om een kratje gereedschap op zijn rollator te vervoeren.
Even na 11.00 uur verscheen vanuit het niets een groep jongeren (van Jeugdtheater Heiloo) die gereedschap kwam inleveren. GeredGereedschap is overigens naarstig op zoek naar extra mankracht. Mensen die in de gelegenheid zijn om bijvoorbeeld één dagdeel in de week te komen helpen met opknappen en inpakken van gereedschap zijn meer dan welkom! Verder was er veel muziek, onder meer de beste Djembé band van Nederland en demonstraties van Brandweer Heiloo.
Kortom: een geslaagde en gezellige dag!

Nieuwe wethouders Heiloo benoemd in speciale raadsvergadering

HEILOO - Na de verkiezingen van 19 maart zijn er door de politieke partijen besprekingen gevoerd over de samenstelling van een nieuw college en over de coalitieovereenkomst voor de komende vier jaar.

Als sluitstuk van de coalitiebesprekingen zijn in de raadsvergadering van maandag 12 mei de drie wethouders voorgedragen en benoemd voor de periode 2014-2018. In de eerste vergadering van het college, op dinsdag 13 mei, is de nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld.

Elly Beens, Fred Dellemijn en Rob Opdam

De heer Fred Dellemijn (Heiloo 2000) zet zijn vorig jaar gestarte wethouderschap voort.
De heer Rob Opdam (VVD) eerder wethouder van eind 2001 tot medio 2010, keert na vier jaar raadslidmaatschap terug in het college.
Mevrouw Elly Beens (CDA) verruilt na twaalf jaar het raadslidmaatschap, waarvan acht jaar als fractievoorzitter, voor het wethouderschap. De drie wethouders vormen, samen met burgemeester Hans Romeyn en gemeentesecretaris Hetty van de Meent, het college van burgemeester en wethouders van Heiloo.

• Lees meer over dit onderwerp in het verslag van de raadsvergadering van Roelof Bos, op pagina 9.

3 / 24

5 / 24

7 / 24

Niet weer een wethouder van buiten

HEILOO - Na een gemeenteraadsverkiezing (die wij hadden op 19 maart) komt er een nieuw college van burgemeester & wethouders. De burgemeester blijft, maar meestal komen er een of meer nieuwe wethouders.Meestal komt er ook een nieuwe coalitie, dat is een verbond van politieke partijen die samen een meerderheid in de gemeenteraad hebben. Het samenstellen van zo'n coalitie en de vorming van een nieuw college is zelden een pijnloos proces.

Geprobeerd wordt om recht te doen aan de verkiezingsuitslag, de uitspraak van de kiezers, maar diverse andere factoren spelen ook een rol. Soms kunnen partijen elkaar niet vinden omdat hun (verkiezings)programma's te ver uit elkaar liggen. Maar dat is toch vaak niet het probleem, zeker op gemeentelijk niveau, waar de programma's elkaar niet veel ontlopen. Ook in Heiloo zijn de verschillen op dit vlak niet groot, behalve dan het verschil dat gemaakt wordt door de NCPN van Willem Gomes. Het grote probleem bij de coalitie- en collegevorming in Heiloo zat deze keer in het fenomeen van de potentiële wethouder van buiten de gemeente, een fenomeen dat pas sinds enkele jaren door nieuwe wetgeving mogelijk is en wat ook in flink wat gemeenten al voorkomt. Zo verhuist een dezer dagen de niet-Amsterdamse hoogste ambtenaar van premier Rutte naar een wethouderspost op het Amsterdamse stadhuis. Niet toevallig is deze mevrouw, Kajsa Ollongren (ja ze is zelfs half Zweeds!), van D66, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Juist deze partij is voorstander van de zogenaamde 'wethouder van buiten' en dat als waarborg voor optimale bestuurlijke kwaliteit.

Schmalschläger uit De Bilt

Zo ongeveer ging het vier jaar geleden ook in Heiloo. De combinatie D66/GroenLinks ging toen deelnemen aan het college met een wethouder van buiten, Désirée Schmalschläger, die haar sporen had verdiend in de gemeentepolitiek van De Bilt. Zij trad tevens op namens Heiloo-2000, dat geen eigen wethouder wist te vinden. Nu, na de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014, wilde D66 dezelfde weg inslaan.
Door de grote winnaar Heiloo-2000 uitgenodigd voor een nieuwe coalitie en constaterend dat in de eigen Heilooër gelederen geen voldoende geschikte wethouderskandidaat was te vinden, wilde D66 wederom een procedure starten voor een wethouder van buiten. Heiloo-2000 had daar zijn twijfels over. Deze partij was niet gelukkig geworden met wethouder Schmalschläger, niet omdat ze geen goede wethouder was, maar omdat ze zich niet echt verbond met de Heilooër samenleving en hier ook niet daadwerkelijk kwam wonen. Na drie jaar vertrok zij om burgemeester te worden in Zuid-Limburg, waar zij haar wortels had. Het leek of Heiloo een tussenstap was geweest voor haar verdere bestuurlijke carrière.
De door Heiloo-2000 primair beoogde coalitie bestond uit Heiloo-2000 (6 zetels), D66 (3 zetels) en de VVD (ook 3 zetels). Voor Heiloo-2000 was de beoogde wethouder Fred Dellemijn, vorig jaar al aangetreden als opvolger van Schmalschläger, en voor de VVD Rob Opdam. Met tegenzin zag Heiloo-2000 aan dat D66 op zoek ging naar een wethouder van buiten.

Elly Beens wethouder

Maandagavond 12 mei, eergisteravond, werden in de gemeenteraadsvergadering de nieuwe wethouders geïnstalleerd en Dellemijn en Opdam kregen als derde naast zich geen D66'er, maar CDA'er Elly Beens, Heiloose sinds 1987. Toen puntje bij paaltje kwam, rondom de paasdagen, wilde Heiloo-2000 toch niet met een wethouder van buiten van D66 in zee en werd door Heiloo-2000 de koers verlegd naar het CDA.

In de vergadering van eergisteravond etaleerde de fractievoorzitter van D66, Hans van Halem, zijn teleurstelling over deze gang van zaken. Hij zei dat voor het vinden van goede wethouders 'de vijver niet groot genoeg kan zijn' en dat de kandidaat waar zijn partij uiteindelijk mee kwam nota bene 'uit de directe omgeving van Heiloo' kwam. Hij hekelde het standpunt dat Heiloo-2000 in de loop van het proces geformuleerd had dat een kandidaat-wethouder 'sociaal en economisch gebonden' moest zijn aan Heiloo en vroeg zich af voor wie dit dan wel in volle omvang zou gelden. Dick Bergmans, fractievoorzitter van Heiloo-2000 en praktisch gesproken de formateur van het nieuwe college, verweerde zich tegen het verwijt dat de afgesproken privacy van gesprekken binnen D66 met wethouderskandidaten door personen van Heiloo-2000 was geschonden met de opmerking dat het 'lichtzinnigheid' van D66 was om zulke gesprekken te houden in een openbaar gebouw en dat alleen sociale media als informatiebronnen hadden gediend. O, waag ik op te merken, wat waren ze bij Heiloo-2000 nieuwsgierig!

'Samen krachtig verder'

Wat gebeurde er verder in deze raadsvergadering van 12 mei? Enkele malen werd de titel genoemd, en becommentarieerd, van de zogenaamde coalitieovereenkomst, 'Samen krachtig verder'. De oppositie, nu (dus) bestaande uit D66, PvdA en NCPN, meende dat hierin te makkelijk wordt uitgegaan van een afslag A9, terwijl financiële waarborgen hiervoor nog zichtbaar zouden moeten worden, waarbij herinnerd werd aan een motie die werd aangenomen in de raadsvergadering van 3 maart jongstleden. Willem Gomes van de NCPN trok een vergelijking tussen fraude met sociale uitkeringen en miljoenenverliezen op grondexploitaties met de retorische vraag: 'Is dat geen fraude met gemeenschapsgeld?' Er werd afscheid genomen van (voormalig) raadslid Jan Valkering van Heiloo-2000, die zijn dankwoord afsloot met een hartenkreet: 'Hou deze prachtige gemeente wel zelfstandig.' Beknopt werd afscheid genomen van de wethouders Hero Veger en Jacob Ouderkerken. Voor hen volgt donderdag, 15 mei, nog een afscheidsreceptie in de Witte Kerk van 16.00 tot 19.00 uur, iedereen is welkom!

De nieuwe wethouders Dellemijn, Opdam en Beens presenteerden zichzelf en werden vervolgens officieel verkozen door een schriftelijke stemming, waarbij telkens 12 stemmen op hen werden uitgebracht en telkens ook 7 keer blanco werd gestemd, precies de nieuwe verhouding van coalitie en oppositie in onze raad van 19. De drie legden vervolgens de eed af (Dellemijn en Beens) en de verklaring en belofte (Opdam). Deze drie nieuwe wethouders vanuit gemeenteraadsfracties maakten plaats vrij voor drie nieuwe raadsleden, en die werden vervolgens geïnstalleerd: Rob Levie voor Heiloo-2000, Ernest ten Hacken voor de VVD en Hessel Hiemstra voor het CDA. Hierbij past de aantekening dat de eerst in aanmerking komende VVD'er, Jaap Doorgeest, zijn benoeming niet aanvaard had, waardoor Ten Hacken in aanmerking kwam.

Referendumverordening

Tenslotte was er nog een kort gesteggel over een referendumverordening. De nieuwe gezamenlijke oppositie kwam met een motie hierover, die inhield dat aan het nieuwe college werd gevraagd om met een voorstel voor zo'n verordening te komen. De nieuwe gezamenlijke coalitie hield deze motie echter af met als argument dat het voorstel in de motie te vaag was en daarom nog te weinig houvast bood.

Myrthe doneert haar voor zieke leeftijdsgenootjes

HEILOO - Op 5 mei kon Myrthe (11) voor de tweede keer haar haren doneren voor Stchting Haarwensen. Deze stichting maakt haarstukjes en pruiken voor kinderen. Twee twee jaar terug heeft Myrthe (samen met haar moeder) ook al gedoneerd aan deze stichting. Myrthe zou twee maanden terug haar haren al laten knippen, gelijk met vriendin Yrla, maar dat van Myrthe was net te kort. Ze hoopt dat Stichting Haarwensen haar vlecht kan gebruiken om een ander kind blij te maken. Kapster Madeleine meette de dappere dame een fris kort kapsel aan.

Grote geraniummarkt bij winkelhof 't Loo

HEILOO - Vrijdag 16 en zaterdag 17 mei wordt de grootste Geraniummarkt van Heiloo en omstreken gehouden. Dit vindt plaats op het plein bij Winkelhof 't Loo tussen Blokker en de HEMA. Er worden volop planten voor de tuin en balkon aangeboden tegen aantrekkelijke prijzen. Vele vaste planten, zomergoed, stekgoed, perkgoed en natuurlijk allerlei soorten Geraniums. Autobedrijf Van der Steen is van de partij, Groei en Bloei doet mee en er is een springkussen voor de kinderen. Ter plekke kunt u genieten van een heerlijk gerookte paling. De mooiste pioenrozen worden verkocht en zelfs doosjes verse aardbeien. De organisatie is in handen van De Aalsmeerse Plantenhal die gevestigd is op De Hoefsmid 25 in Heiloo. ,,Mocht u iets vergeten zijn....zondag 18 mei zijn wij hier gewoon open. Dit weekend wordt het prachtig weer om aan de slag te gaan in de tuin. Dus graag tot dan!"

Gratis tijdschriften bij loten van de Zonnebloem

HEILOO - Vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Heiloo zijn weer druk bezig met de lotenverkoop voor de Zonnebloem.

Op vrijdag 23 mei in Winkelcentrum 't Loo en op zaterdag 24 mei in 't Hoekstuk kunt u hen tegen komen en loten kopen. De loten kosten twee euro per stuk en met de opbrengst houdt de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking, zodat ook zij voluit van het leven kunnen genieten. Een deel van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan aangepaste vakanties en dagactiviteiten die de Zonnebloem landelijk organiseert. Een belangrijk deel gaat echter naar de activiteiten in Heiloo. Naast de kans op geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van €15.000,- heeft de Zonnebloem dit jaar een leuk extraatje in petto voor de lotenkoper. Daarvoor heeft de Zonnebloem afspraken kunnen maken met uitgevers van diverse tijdschriften. Deelnemer, vrijwilliger of donateur worden? Neem dan contact op met mevrouw Bult, tel. 072-5155309.

14 / 24

Hanswijckers spelen Little Shop of Horrors

REGIO – Op 30 en 31 mei is het weer zover, musicalvereniging de Hanswijckers speelt haar jaarlijkse uitvoering in theater de Beun in Heiloo.

Dit jaar is het de uitvoering van Howard Ashman's 'Little Shop of Horrors'. Onder begeleiding van een zo goed als nieuw A-team zijn de leden bezig geweest met het instuderen van teksten, zang en dans om straks te schitteren in de spotlights.
De regie is in handen van Caroline Leardini en het muzikale deel wordt door Jeroen Heiliegers vormgegeven. Beide studeren dit jaar af voor de opleiding muziektheater aan het conservatorium in Haarlem.
Zij worden bijgestaan door oud lid Remco Duinmeijer die, net als vorig jaar, de choreografie voor zijn rekening heeft genomen. Het team is compleet met Remy de Graaf die dit seizoen de overstap van spelen naar regie-assistentie heeft gemaakt.

Hoe ver ga je voor roem en de liefde van je leven? Die vraag krijgt Simon Kromhout, de sullige medewerker van Mushnik's bloemen- en plantenwinkel, keihard op zijn bord in de swingende en ietwat grimmige musical Little Shop of Horrors. Als een nieuwe plantensoort het stoffige, ingedutte winkeltje van Mushnik wereldfaam bezorgt, leidt dat tot gebeurtenissen die niemand zag aankomen.
De musical Little Shop Of Horrors uit 1982 is gebaseerd op een later klassiek geworden horrorfilm uit 1960.

Deze swingende en meeslepende musical, inclusief vleesetende plant, is te zien op vrijdag 30 mei om 20.00 uur en op zaterdag 31 mei om 15.00 en 20.00 uur in theater De Beun, Willibrordusweg 2, Heiloo. Kaarten á € 10,- zijn verkrijgbaar via de voorverkoopadressen: Theater de Beun, Heiloo – Apeldoorn electra, Egmond-Binnen – Boekhandel Dekker & Dekker, Egmond aan Zee en bij beide vestigingen van Boekhandel De Schrijverij, Heiloo.
Uiteraard kan er ook via info@hanswijckers.nl besteld worden.

Wandelexcursie tussen Akersloot en Limmen

Foto: Henk van Bruggen

REGIO - Bijna iedere automobilist kent het natuurgebied Limmerdie dat naast de A9 ligt. Op zondag 25 mei houdt Landschap Noord-Holland er een excursie.

U kunt op stap met boswachter Onno Steendam van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf de snelweg zijn de kleuren in het Limmerdie goed te zien. Maar als u hier wandelt valt pas goed op hoeveel planten er bloeien. De gele vlekken van de ratelaar die hier massaal groeit en roze velden van de echte koekoeksbloem. Ook het wit van het zeldzame veenpluis valt op. Bijzonder is dat hier ook veel orchideeën staan. Ook gaat men tijdens de wandeling op zoek naar het bevertjesgras, een heel fotogeniek plantje. Tijdens de wandeling merkt u dat dit natuurgebied ook als broedgebied belangrijk is. Ieder jaar nestelen hier weidevogels als grutto, kievit, tureluur, slobeend en gele kwikstaart. In deze tijd van het jaar hebben ze jongen.
Aanmelden kan via
www.gaatumee.nl. Voor meer informatie: 088-0064455 (tijdens kantooruren). Kosten € 7,-, kinderen tot 12 jaar, € 3,-. Beschermers € 4, hun kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Het is verstandig om laarzen of stevige schoenen aan te trekken.

New Voice op 17 mei weer actief

REGIO - Nadat donderdag 8 mei het koor New Voice de bezoekers van een informatiebijeenkomst in de Adelbertuskerk met haar gezang mocht verwelkomen, is het koor aanstaande zaterdag al weer actief in de Woord- en Communieviering.

De koorleden, die afgelopen donderdag hun repetitietijd hadden aangepast, creëerden daarmee die avond enerzijds de gelegenheid om de liederen - die zij op 17 mei in de Adelbertuskerk zullen zingen - nog eens te oefenen. Anderzijds was het natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om hen, die het koor nog niet eerder hadden gehoord, met haar muziek te laten kennismaken én te enthousiasmeren om ook op 17 mei aanwezig te zijn. New Voice zal deze keer weliswaar een aantal koorleden missen (in verband met een familiebijeenkomst), maar het enthousiasme zal er niet minder om zijn. Voordat de grote schoolvakantie aanbreekt, zal het koor – zoals het er nu naar uitziet – ook nog de Woord- en Communieviering van 28 juni muzikaal ondersteunen. Het meest actuele nieuws vindt u altijd op de website van het koor: www.new-voice.nl Eind juni zal New Voice wel weer compleet zijn.

Hoeverveiling brengt 23.545 euro op

EGMOND - Zaterdag is de Hoeverveiling succesvol verlopen. De opbrengst van de avond was maar liefst € 23.545, net zo hoog als het recordbedrag dat in 2008 werd behaald.

Vele kopers waren naar dorpshuis Hanswijk gekomen om mee te bieden op de talrijke goederen en diensten die onder de hamer kwamen. Al vroeg in de avond hadden de veilingmeesters Cees Baaij, Gerard Scholten en Gerard Belleman de gang er ingezet.
Taarten, planten, tegoedbonnen, wijn en diensten gingen voor grif geld weg. Bijzonder goed in de markt lagen dit keer de etentjes bij mensen thuis. Zo ook werd er veel geld geboden voor de boottochten op het wad en de rondvluchten met een helikopter.
Nog net voor sluitingstijd van het Hanswijk kon de laatste kavel verkocht worden en eindigde deze editie van de veiling zeer succesvol.

Expositie in de Abdij van Egmond

Van zaterdag 10 mei t/m zaterdag 31 mei exposeert de Alkmaarse kunstenaar André Moelaert in Benedictushof bij de Abdij van Egmond. Geïnspireerd door de natuur, muziek en menselijke verhoudingen legt André Moelaert in taal en beeldtaal vast wat hem raakt. Dat gebeurt in zijn beeldend werk, grafiek, typografie, fotografie alsook door poëzie. In zijn beeldend werk probeert hij 'gewone dingen' met een haast ongewone rust of spanning geladen te maken. De expositie 'Poëzie met de drukrol' wordt op 10 mei om 15.00 uur geopend in Benedictushof in Egmond-Binnen. U bent van harte welkom.

HSV damesvoetbal viert 40-jarig jubileum met Meidenvoetbaltoernooi

voetbal

HEILOO – Veertig jaar geleden werd de damesvoetbalafdeling van HSV opgericht.

Dit wordt op zaterdag 24 mei gevierd met het HSV Meidenvoetbaltoernooi, aanvang 10.00 uur. Want inmiddels is damesvoetbal, HSV telt tegenwoordig negen dames- en meisjes voetbalteams, een zeer populaire sport bij meisjes. Het toernooi wordt omstreeks 16.00 uur afgesloten met een wedstrijd tussen een team van oud-dames speelsters tegen het huidige eerste damesteam. Daarna is een gezellig samenzijn gepland, een soort reünie waarbij onder het genot van een barbecue en een borreltje herinneringen worden opgehaald. De damesafdeling van HSV is er gekomen op aandringen van Tineke Bakker; haar vader Klaas Bakker zat in die tijd in het bestuur. Op 5 september 1974 werd het eerste damesteam opgericht; speelster van het eerste uur Tineke Bakker, Anneke van Berkel, Ella Brink, Atie de Zeeuw, Els de Zeeuw, Ria Dekker, Marjan van Velzen, Loes Sinnige, Anja Ursem, Carla van Westerop, Gerda Koppes en Tecla Sombroek speelden op 8 september de eerste uitwedstrijd tegen Winkel. De eerste coach was mevrouw Bolten-Kroone, de eerste trainer Thomas Min. Als gevolg van een meniscusblessure heeft Tineke slechts één seizoen mogen voetballen. In 25 jaar tijd groeide het damesvoetbal naar twee teams; gesponsord door Ans en Aris de Wit. Angela Lighart heeft veertien jaar (van 1983 tot 1997) bij HSV gevoetbald. Zij heeft er zelfs een hechte vriendinnenclub aan over gehouden. ,,Het sporten in de buitenlucht, het sfeertje, de uitwedstrijden met zijn allen in een paar auto's gepropt! We halen nog regelmatig leuke herinneringen van vroeger op." Angela nodigt hierbij alle oud-speelsters, die zij niet via sociale media of andere kanalen heeft kunnen bereiken, van harte uit om vooral te komen. Aanmelden kan via hsvdames40jaar@hotmail.com.

Jeugdvisclub Samen Beet start visseizoen

vissen

LIMMEN - Jeugdvisclub Samen Beet is de jeugdafdeling van visclub HSV Limmen. De jeugdvisclub is bedoeld voor kinderen van 6 tot 15 jaar.

Om te vissen heb je een vergunning van de visrechthebbende nodig. In Limmen kun je dat doen door lid te worden van de visclub of jeugdvisclub. Je krijgt dan de JeugdVISpas (tot 14 jaar) of de VISpas naast je vergunning en lidmaatschap. Op zaterdag 17 mei, om 18.30 uur is er een open viswedstrijd aan het Stet. Deze wedstrijd is toegankelijk voor alle vissende jeugd van 6 tot 15 jaar, lid of geen lid, ook als je niet in Limmen woont. Kom met je hengelspullen naar het haventje van het Stet. Daar krijg je eerst een korte uitleg en een startnummer. Rond 20.30 uur is de prijsuitreiking op het zwembadterrein. Er is voor alle deelnemers prijs en een consumptie. Deelname is gratis en aanmelden hoeft niet. Heb je toch vragen: bel 072-5051056, na 19.00 uur. Er is een gediplomeerde Vismeester aanwezig om beginnende vissers te helpen met opbouwen en gebruik van de vismaterialen, en het verbeteren van vangst en omgaan met de gevangen vis.

Dojo t Loo stunt in West Friese Judo Competitie

Foto: Menno Lesterhuis

judo

HEILOO - Nog maar twee jaar geleden promoveerde het jonge judoteam van Dojo 't Loo naar de eerste klasse.

Onder aanvoering van de coaches Kars Zoon en Timo Lesterhuis wist het team zich dit jaar in de voorrondes naar een tweede plaats te knokken, op twee punten achterstand van koploper Frits van der Werf uit Hoorn. De eerste wedstrijd liet de selectie uit Heiloo zich met 3-4 verrassen. Alleen de zwaardere gewichten, Jasper Henselmans, Kars Zoon en Timo Lesterhuis wisten hun wedstrijd met ippon te winnen. De wedstrijd tegen koploper Frits van der Werf zou bepalen wie het kampioenschap kon opeisen, omdat de judoka's uit Hoorn inmiddels ook een wedstrijd hadden verloren. In een spannende maar zeer sportieve wedstrijd wisten Stan Greveling, Bart Boom en Jasper Henselmans de stand op 3-1 te zetten.
Coach Kars Zoon trok uiteindelijk de winst met een houdgreep naar zich toe en daarmee was het kampioenschap op matchpunten binnen. De ippon van Timo Lesterhuis bracht de uitslag op 5-1.

Jongens C1 Terriers dubbel kampioen

HEILOO - In februari in de zaal en nu ook op het veld, een dubbel kampioenschap dus voor jongens C1 van de Terriërs. Wat een prestatie van het team en de coaches; Anthonie, Rogier, Siebren, Stijn, coach Jeroen, Fabian, Yvo, coach Yoran, Jort, Ruben, Thijmen, Luuk, Olivier, Derk, Rijck en Rolf.

19 / 24

Kom ook hockeyen bij de Terriers!

HEILOO - Bij Hockeyvereniging De Terriërs te Heiloo staat op woensdag 14 mei weer iets heel spannends te gebeuren voor de jeugd. De jaarlijks terugkerende open middag!
Op de velden aan de Vennewatersweg staat van 15.00 tot 16.30 uur een team van diplomeerde trainers klaar, om de jeugd van Heiloo (vanaf 6 jaar) een gezellige maar ook leerzame middag te bezorgen. In de vorm van een echte hockeytraining worden de eerste beginselen van het hockey uitgelegd. Ook kan meteen geoefend worden met bal en stick. En natuurlijk heeft de club genoeg leen sticks beschikbaar. Op de dag zelf kunnen vrijwilligers alles vertellen over hoe je lid kunt worden, de contributie, de trainingen en het tenue. En, ook goed om te weten: kinderen die zich tijdens deze open middag inschrijven, ontvangen een kortingsbon van de Hockey Shop Heiloo! Voor meer informatie, zie de website van de cub: www.hvdeterriërs.nl.

Meisjes Flashing tweede in Noord-Hollands kampioenschap

basketbal

HEILOO - Het stille verlangen leefde dat de basketbalsters van Flashing Heiloo in thuishal Het Vennewater bij het Noord-Hollands kampioenschap voor meisjesteams onder 12 jaar er in met de titel vandoor zouden gaan.

Die hoop vervloog zaterdag, maar de formatie van coach Frank Knegt vocht zich in een bruisende ambiance knap naar de tweede plaats. Dat Dozy BV Den Helder de sterkste ploeg zou zijn, was ingecalculeerd. Deze club geldt als een begrip in het Nederlandse vrouwenbasketbal, getuige ook de vele nationale titels. De jeugdopleiding is bovendien van oudsher een kweekvijver van talent. Niettemin aasde Flashing, dat dit seizoen prioriteit aan meisjesbasketbal heeft gegeven, en in de leeftijdsklasse tot 12 jaar met twee competitieploegen in poules met voornamelijk jongensploegen bovenin meedraaide, op een stunt. Die sensatie bleef uit, al was de einduitslag van 31-63 geflatteerd. Pas in de laatste kwart van vier perioden van tien minuten liep Den Helder weg, nadat halverwege de achterstand slechts 18-27 bedroeg. Na slechts een korte rustpauze revancheerde Flashing zich tegen BV Hoofddorp.
Opnieuw werd het spannend. De vermoeidheid speelde tegen het nog niet beproefde Hoofddorp echter parten, waardoor de voorsprong halverwege (32-16) in de laatste twee kwarten zienderogen slonk. Toch werd de zege binnengesleept (49-40), waarbij Loes Rozing zich met 20 punten tot topscorer ontpopte. Dat Den Helder vervolgens afgetekend van Hoofddorp won (104-34) en zich als toernooiwinnaar voor het Nederlands kampioenschap kwalificeerde, illustreerde de terechte eindklassering voor Flashing.

Geen verrassingen bij Oppositie

HEILOO - De laatste ronde van de interne competitie bij schaakvereniging Oppositie leverde wel vuurwerk, maar geen verrassingen op. Al voor het begin van de laatste ronde was bekend dat de onlangs overleden clubkampioen Albert Bouma ook dit seizoen als eerste geëindigd zou zijn. Simon Smit wist zijn tweede plaats veilig te stellen door Fred Smith te verslaan, die waarschijnlijk iets te vroeg opgaf. Doordat Kees Jongkind verloor van rapid-kampioen André vd Ark en Joop Kerst Jan Jonkheer aan zijn zegekar bond, kon Joop breed glunderend aan het eind van de avond de derde plaats voor zich opeisen. Vaak vallen er in een laatste ronde veel remises. Er werd deze keer echter veelal tot de laatste pion gestreden. Frits vd Werff mocht van geluk spreken dat hij Cor van Etten op remise kon houden, want Cor stond de hele partij iets beter. Richard Sauer gaf een wisselvallig seizoen toch nog flink wat glans door de tien plaatsen hoger staande Luca Gandossi tot een remise te dwingen. Herman Limmen trok zich weinig aan van een door Joop van Nes gecreëerde vrijpion en zette zijn tegenstander in enkele zetten mat. Nestor Harry de Jager steeg naar plaats 15 door een gedegen remise tegen Herman Maas. Gerard Rump behaalde een prima overwinning tegen Tjerk Voskuil en hetzelfde deed Eric Huffnagel tegen Indriaas Booij. Ook Aart vd Brink mocht het zoet der overwinning nog een keer smaken: Stefan Solowjew speelt liever met wit dan met zwart en Aart maakte daar handig gebruik van. De partij tussen Paul Vonk en Piet Manni eindigde in remise.

Clubkampioenen 2013-2014 bij Senioren Biljart limmen

biljarten

LIMMEN - Op dinsdag 6 mei voor de heren en donderdag 8 mei voor de dames is onder grote belangstelling in het biljartpaleis de Vredeburg het jaarlijks terugkerend biljartfestijn gehouden van de vereniging Senioren Biljart Limmen

Bij de heren mocht Cees Groot aantreden tegen Jan Lammers voor de finale. Cees ging voortvarend van start. Hij wist een behoorlijke voorsprong op te bouwen. Jan Lammers met een aantal missers kwam er niet meer aan te pas en in 14 beurten, 27 caramboles met een hoogste serie van zeven overtrof Cees zichzelf wat hem de titel clubkampioen 2013-2014 opleverde. Hij mag de wisselbokaal voor een jaar mee naar huis nemen. Tien dames speelden om de titel en probeerde in twee partijen de hoogst mogelijke aantal winstpunten te verzamelen. Yvonne Valkering speelde sterk en wist hiermee zes punten te verdienen wat haar de titel clubkampioen dames heeft opgeleverd. De strijd om de Harry Levering Bokaal is een jaarlijks terugkerende traditie. In de finale moest Dick Heijne en William Stoop zijn meerdere erkennen in Wim Van Duin die naast de wisselbokaal een geldbedrag in ontvangst kon nemen. Tenslotte werden de winnaars van de reguliere competities, de A-poule, de B-poule, Driebanden en de Dames-poule, Jan Lammers, Hans Balkenende, Siem Limmen en Ria Meiland in het zonnetje gezet. Zij ontvingen in deze goed bezochte evenementen hun beloning en gingen met mooie beker naar huis. Met een hapje en drankje voor spelers en toeschouwers kijken we terug op een zeer geslaagde biljartfestijn in de Vredeburg in Limmen. Van mei tot september is in de Vredeburg de biljartzaal geopend op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag, voor 50- plussers uit Limmen. Toegang een euro inclusief koffie.

Springers GTH in de prijzen

trampolinespringen

HEILOO - Zaterdag 10 mei sprongen zes springers van GTH de tweede competitie trampolinespringen.

Er werd begonnen met de individuele wedstrijd. In het eerste blok sprongen de pupillen Feliene Warmenhoven en Elise Ten Bruggencate. Elise begon sterk met een mooie verplichte oefening; 22.8. Daarna werd de eerste keuzeoefening gesprongen, Feliene sprong netjes en behaalde een 21.7! Op de andere trampoline sprongen junioren Bojoura van Riel en Raquel Schouten de wedstrijd. De eerste keuzeoefening van Raquel was strak; 23.7. Eindklassement: Feliene (7), Elise (6), Milenka (28), Bojoura miste op 0,1 het podium, Raquel werd tweede en Silke eerste! 's Middags sprongen de drie koppels de synchroonwedstrijd. Als eerste sprongen Feliene en Elise, een goede verplichte oefening leverde de meisjes een 33.1 op. Ze sprongen de wedstrijd daarna prima uit, ten opzichte van de vorige wedstrijd hebben zij zich goed verbeterd.

24 / 24